آموزش کاراته

متون آموزشی

القاب رسمی در کاراته :

1- سن سی

سن سی به معنی معلم یا کسی که قبل از من متولد شده است.

این عنوان به کاراته کا هايي که دارای درجه دان دو , دان سه و دان چهار هستند اعطا مي شود و دارنده عنوان سن سی این معنی را در ذهن تداعی می کند که ایشان یک رابطه نزدیک با هنرجویان و هنر آموزان دارد.

2- شیهان

شیهان به معنی معلم خبره است. اصولا به کسی گفته می شود که اساس و ويژه گيهای یک سبک کاراته را بدرستی مي داند .

اصولا شیهان به کسی گفته مي شود که تکنیک های پايه و پيشرفته , مفاهيم و تئوري های يک سبک کاراته را مي داند .

شيهان به اين معنی نيست که فرد همه چيز, از همه جا را در مورد کاراته می داند و نیازی به آموزش ندارد.

شيهان بيشتر به کسی گفته مي شود که در ابعاد سازمانی عضو ارشد يک سبک از کاراته است و بيشتر بر بعد سازمانی فرد تکيه دارد .

3- دوشی

دوشی به معنی معلم راهنما است. عنوانی در کاراه است که قبل از رنشی استفاده می شود.

4-رنشی

رنشی به معنی معلم خبره ارشد است. عنوان رنشی به کاراته کاهای دارای درجه دان 5 به بالا اهدا می شود. از این عنوان کمتر در سبک های کاراته استفاده می شود.

5- کيوشی

کيوشی به معنی معلم معلم ها است. عنوان کیو شی به کاراته کاهای دارای درجه دان 6 به بالا اهدا می شود.

6- هانشی

هانشی به معنی استاد ماهر است. عنوان هانشی به کاراته کاهای دارای درجه دان 8 به بالا اهدا می شود.

با توجه به سه عنوان رنشی، کيوشی و هانشی :

رن به معنی مربی است.

کیو به معنی معلم است.

هان به معنی الگو است.

ديگر عناوين رسمی در کاراته

1- سیتو دشی یا دشی

سیتو دشی به معنای هنرجو , دانش آموز یا شاگرد هنرهای رزمی است.

2- اوچی دشی

اوچی دشی به معنی هنرجویی است که با استاد زندگی و تمرین می کند.

3- کوهای

کوهای به هنر جویان درجه پایین گفته می شود و متضاد کلمه سمپای است.

4- سمپای

سمپای به معنی هنر جو درجه بالا است.

5- کانچو

کانچو عنوانی است که به رئیس دوجو یا سازمان داده می شود. این عنوان ربطی به درجه ندارد ولی معمولا به کسانی هنرجوی ارشد و یا مربی ارشد یک سبک هستند گفته به می شود.

6- کای چو

کای چو عنوانی است که به رئیس منطقه یا مدیر سبک گفته می شود . گاهی ممکن است به رئیس و یا ماینده یک سبک در یک کشور کایچو گفته شود.

7- تای سو

تای سو به معنی استاد بزرگ در هنرهای رزمی است.

8- کاسو

کای سو به معنی بنیان گذار سبک و یا سازمان است. گاهی به مشاور ارشد بنیان گذار سبک هم کایسو گفته می شود.

9- سوکه

سوکه به معنی بنیانگذر یک سیستم و یا سبک است. گاهی به جانشین بنیانگذار سبک هم سوکه گفته می شود.

10- شو شو

شوشو به معنی استاد یک سبک رزمی است

11- سایکو شیهان يا شیهان دای

سایکو شیهان یا شیهان دای به کسی که چندین شیهان تحت پوشش او هستند گفته می شود.

12-او سن سی یا دای سن سی

استاد یا معلم ارشد که بيشتر به جنبه سنتی داشته و به بنیانگذار سبک گفته می شود.

در اصطلاح سامورائی سه عنوان وجود دارد که عبارتند از :

رنشی به معنی کسی که بر خودش مسلط است و به فرد دارنده دان 4 و 5 گفته می شود.

کیوشی به معنی شخص دانا است و به فرد دارنده دان 6 و 7 گفته می شود.

هانشی به معنی استاد مسلم است .و به استاد و یا بالاترین درجه یک سبک خاص گفته می شود .

هانشی به معنی فردی است که بیشتر زمان زندگی اش را وقف کاراته کرده است . هانشی باید ساقه ای برابر با 40 یا 50 سال تمرین در کاراته را داشته باشد

EnglishIran